MATURITNÍ ZKOUŠKA

                   

   Maturitní zkouška - rok 2024 

  obor Kosmetické služby 

        

           SPOLEČNÁ ČÁST

            2 povinné zkoušky

            1. český jazyk a literatura
            2. cizí jazyk nebo matematika

 

            max. 2 nepovinné zkoušky
            - z nabídky:
            český jazyk, matematika, matematika rozšiřující

 

            PROFILOVÁ ČÁST

           

-          zkouška z českého jazyka a literatury- písemná práce a ústní zkouška

-          zkouška z cizího jazyka (pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk)- písemná práce a ústní zkouška

             a další 3 povinné zkoušky     

            1. ústní zkouška z bloku předmětů materiály a kosmetika

            2. ústní zkouška ze zdravovědy

            3. praktická zkouška z odborného výcviku 

 


            2 nepovinné zkoušky


            - z nabídky: anglický jazyk, německý jazyk, matematika

 

            Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci,

            jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.

            Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

            Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.

            Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.Způsob záznamu: ručně na listy papíru.

 

            Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov;

            písemná práce trvá 80 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

            Ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.

            Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí.

 

            (Žák napíše jednoduchý souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata související s běžným životem,

            prací, koníčky, aktuálním děním atd. Prokáže, že umí plynule vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce,

            popsat zážitky a události, sny a stručně zdůvodnit a jednoduše vysvětlit své názory a plány a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky.

            Dokáže k vyjádření používat širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci reagovat.) Způsob záznamu: ručně na listy papíru.

 

 

                                                                                                                                                        Mgr. Lucie Vomáčková Kalkusová Ph.D.

                                                                                                                                                        ředitelka školy