MATURITNÍ ZKOUŠKA

                   

   Maturitní zkouška - šk. rok 2023/2024          

           

      Kritéria hodnocení dílčích zkoušek konaných formou písemné práce    

 

 

 

            A.  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 

            Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura (ČJL) je hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti dílčích kritérií:   

            1.      Vytvoření textu podle zadaných kritérií

                    1A      téma, obsah

                    1B       komunikační situace, slohový útvar

            2.      Funkční užití jazykových prostředků

                    2A       pravopis, tvarosloví a slovotvorba

                    2B       lexikum

            3.      Syntaktická a kompoziční výstavba textu

                    3A       větná syntax, textová koheze

                    3B       nadvětná syntax, koherence textu

 

            Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 2 3 4 5. Maximální dosažitelný počet bodů     za celou dílčí zkoušku je tedy 30.

 

            V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo v dílčím kritériu 1B (Vytvoření textu podle zadaných kritérií) hodnocena počtem bodů „0“,

            podle dalších kritérií se již nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven „0“.

            Závazně se hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik:

 

 

                        *    písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně nevztahuje k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma;

                        *    písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: text prokazatelně nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace;

                        *    písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje požadovaný rozsah slov (tj. 250 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance (minus 50 slov).[1]

 

            Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka.  Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení.

 

            Kritéria hodnocení a bodová škála hodnocení je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto sdělení.
 

            B.  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT: CIZÍ JAZYK

 

            Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze dvou částí se samostatným zadáním. Každá z částí je hodnocena zvlášť podle 4 základních kritérií,

            výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů dosažených v obou částech.

 

            Kritéria (I. IV.) a dílčí kritéria (IA IVB) hodnocení pro 1. část písemné práce jsou následující:

 

            I.           Zpracování zadání / Obsah

                    IA       Zadání

                    IB       Rozsah, obsah

            II.          Organizace a koheze textu

                    IIA     Organizace textu

                    IIB      Koheze textu a prostředky textové návaznosti (PTN)

            III.         Slovní zásoba a pravopis

                    IIIA    Přesnost

                    IIIB    Rozsah

            IV.         Mluvnické prostředky

                    IVA    Přesnost

                    IVB    Rozsah

 

            Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 1 2 3. Maximální počet dosažitelných bodů za první část písemné práce je 24 (8 x 3).

 

            Kritéria hodnocení pro 2. část písemné práce jsou následující:

 

            I.           Zpracování zadání / Obsah

            II.          Organizace a koheze textu

            III.         Slovní zásoba a pravopis

            IV.         Mluvnické prostředky

 

            Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet dosažených bodů za druhou část písemné práce je 12 (4 x 3).

 

            Maximální dosažitelné bodové hodnocení za celou písemnou práci je součtem bodů dosažených v obou částech písemné práce, tj. 36 bodů (24 + 12).

 

            V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu IA 1. části (Zadání) nebo v kritériu I. 2. části (Zpracování zadání / Obsah písemné práce) hodnocena počtem bodů „0“,

            se daná část písemné práce podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část je roven „0“.

 

            Dílčí kritérium IA 1. části nebo kritérium I. 2. části je hodnoceno počtem bodů „0“ v případě:

 

                        *    nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje k zadanému tématu/ komunikační situaci;

                        *    nedodržení typu textu: není dodržen funkční styl a slohový postup;

                        *    nedodržení délky textu: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah slov.

 

            Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení.

 

            Podrobný popis jednotlivých kritérií a dílčích kritérií a charakteristik pro jednotlivá bodová pásma je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto sdělení.


 

 

  PŘÍLOHA č. 1            ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

 

 

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií   

 
 

1A téma, obsah

 
 

1B komunikační situace, slohový útvar

 
 

2. Funkční užití jazykových prostředků

 
 

2A pravopis, tvarosloví a slovotvorba

 
 

2B lexikum:

·         adekvátnost jazykových prostředků vzhledem ke komunikační situaci / slohovému útvaru

·         použití pojmenování v odpovídajícím významu

·         šíře a pestrost slovní zásoby

 
 

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu

 
 

3A větná syntax, textová koheze:

·         výstavba větných celků

·         odkazování v textu

·         prostředky textové návaznosti

 
 

3B nadvětná syntax, koherence textu:

·         kompozice textu

·         strukturovanost a členění textu

·         soudržnost textu

·         způsob vedení argumentace

 

 

 

          ČJL BODOVÁ ŠKÁLA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

 

  0 1 2 3 4 5
1A

·  Text se nevztahuje k zadanému tématu.

·  Text se od zadaného tématu podstatně odklání a/nebo je téma zpracováno povrchně

·  Text se od zadaného tématu v některých pasážích odklání a/nebo jsou některé textové pasáže povrchní.

·  Text v zásadě odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno v zásadě funkčně.

·  Text odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno funkčně.

· Text plně odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno plně funkčně.

1B

·  Text prokazatelně nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace.

·  Text vykazuje značné nedostatky vzhledem k zadané komunikační situaci a zadanému útvaru.

·  Text vykazuje nedostatky vzhledem k zadané komunikační situaci a zadanému útvaru.

·  Text v zásadě odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému útvaru.

·  Text odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému útvaru.

· Text plně odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému útvaru.

 

2A

·  Pravopisné a tvaroslovné chyby

se vyskytují ve vysoké míře

(10 a více chyb)1.

·  Chyby mají zásadní vliv na čtenářský komfort adresáta.

·  Pravopisné a tvaroslovné chyby

se vyskytují ve větší míře

(8-9 chyb).

·  Chyby mají vliv na čtenářský komfort adresáta.

·  Pravopisné a tvaroslovné chyby

se vyskytují často (6-7 chyb).

·  Některé chyby mají vliv na čtenářský komfort adresáta.

 

·  Pravopisné a tvaroslovné chyby

se objevují místy (4-5 chyb).

·  Chyby v zásadě nemají vliv na čtenářský komfort adresáta.

· Pravopisné a tvaroslovné chyby

se objevují jen ojediněle

(2-3 chyby).

·  Chyby nemají vliv na čtenářský komfort adresáta.

· Pravopisné a tvaroslovné chyby

se téměř nevyskytují (0-1 chyba).

· Případné chyby nemají vliv na čtenářský komfort adresáta.

2B

·  Slovní zásoba je nemotivovaně chudá primitivní.

·  V textu se vyskytují ve vysoké míře výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti.

·  Volba slov a slovních spojení zásadně narušuje porozumění textu.

·  Slovní zásoba je nemotivovaně chudá.

·  V textu se ve větší míře vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti.

·  Volba slov a slovních spojení narušuje porozumění textu.

·  Slovní zásoba je spíše chudá.

·  V textu se často vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti.

·  Volba slov a slovních spojení občas narušuje porozumění textu.

·  Slovní zásoba je vzhledem ke zvolenému zadání postačující, ale nikoli potřebně pestrá a bohatá.

·  V textu se místy vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti.

·  Volba slov a slovních spojení

v zásadě nenarušuje porozumění

textu.

·  Slovní zásoba je spíše bohatá, rozmanité lexikální prostředky jsou téměř vždy funkční.

·  V textu se jen ojediněle vyskytne výraz, který je nevhodně volený vzhledem k označované skutečnosti.

·  Volba slov a slovních spojení nenarušuje porozumění textu.

· Slovní zásoba je motivovaně bohatá, rozmanité lexikální prostředky jsou plně funkční.

· V textu se nevyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti.

· Volba slov a slovních spojení nenarušuje porozumění textu.

 
3A

·  Výstavba větných celků je

nemotivovaně jednoduchá až primitivní, nebo je ve vysoké míře přetížená.

·  Syntaktické nedostatky se v textu

vyskytují ve vysoké míře.

·  Nedostatky mají zásadní vliv na čtenářský komfort adresáta.

·  Výstavba větných celků je

nemotivovaně jednoduchá, nebo je ve větší míře přetížená.

·  Syntaktické nedostatky se v textu

vyskytují ve větší míře.

·  Nedostatky mají vliv na čtenářský komfort adresáta.

·  Výstavba větných celků je spíše

jednoduchá, nebo přetížená.

·  Syntaktické nedostatky se v textu

vyskytují občas.

·  Nedostatky mají občas vliv na čtenářský komfort adresáta.

·  Výstavba větných celků je

v zásadě promyšlená

a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci v zásadě funkční.

·  Místy se v textu objevují syntaktické nedostatky.

·  Nedostatky mají místy vliv na čtenářský komfort adresáta.

· Výstavba větných celků je

promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci téměř vždy funkční.

· Syntaktické nedostatky se v textu

vyskytují jen ojediněle.

·  Nedostatky nemají vliv na čtenářský komfort adresáta.

· Výstavba větných celků je

promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci plně funkční.

· Syntaktické nedostatky se v textu

téměř nevyskytují.

· Čtenářský komfort adresáta není narušován.

3B

·  Text je nesoudržný a chaotický.

·  Členění textu je nelogické.

·  Text je argumentačně nezvládnutý.

·  Adresát musí vynaložit velké úsilí, aby se v textu zorientoval, nebo se v textu neorientuje vůbec.

 

·  Kompozice textu je nepřehledná.

·  V členění textu se ve větší míře vyskytují nedostatky.

·  Argumentace je ve větší míře nesrozumitelná.

·  Adresát musí vynaložit úsilí, aby

se v textu zorientoval.

 

·  Kompozice textu je spíše nahodilá.

·  V členění textu se často vyskytují

nedostatky.

·  Argumentace je občas nesrozumitelná.

·  Organizace textu má vliv na čtenářský komfort adresáta.

·  Kompozice textu je v zásadě vyvážená.

·  Text je až na malé nedostatky vhodně členěn a logicky uspořádán.

·  Argumentace je v zásadě srozumitelná.

·  Organizace textu v zásadě nemá vliv na čtenářský komfort adresáta.

· Kompozice textu je promyšlená

a vyvážená.

·  Text je vhodně členěn a logicky uspořádán.

· Argumentace je srozumitelná.

·  Organizace textu nemá vliv na čtenářský komfort adresáta.

· Kompozice textu je precizní.

· Text je vhodně členěn a logicky uspořádán.

· Argumentace je velmi vyspělá.

· Organizace textu nemá vliv na čtenářský komfort adresáta.

 

             1 Kvantifikace chyb se vztahuje pouze ke kritériu 2A. Určený interval uvádí počet tzv. „hrubých“ chyb, dvě „malé“ chyby odpovídají jedné „hrubé“. Případné chyby v bodovém pásmu 4 a 5 bodů nemají závažný charakter, viz metodický materiál.

 

       PŘÍLOHA č. 2            CIZÍ JAZYK KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE – 1. ČÁST

 

 

I Zpracování zadání / Obsah

II Organizace a koheze textu

III Slovní zásoba a pravopis

IV Mluvnické prostředky

 

A Zadání

A Organizace textu

A Přesnost

A Přesnost

3

§ Požadovaná charakteristika textu je dodržena.

§ Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zmíněny.

§ Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek.

§ Text je vhodně členěný a organizovaný.

§ Chyby ve slovní zásobě a pravopise nebrání porozumění textu.4

§ Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy

použity správně.5

§ Chyby v mluvnických prostředcích nebrání porozumění textu.4

§ Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity

správně.5

2

§ Požadovaná charakteristika textu1 je většinou dodržena.

§ Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna.

ú Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu

(text je o 1 interval kratší/delší).

§ Text je většinou souvislý s lineárním sledem myšlenek.

§ Text je většinou vhodně členěný a/nebo organizovaný.

§ Chyby ve slovní zásobě a pravopise většinou nebrání porozumění textu / části textu.4

§ Slovní zásoba a pravopis jsou většinou použity správně.5

ú Text je o 1 interval kratší.

§ Chyby v mluvnických prostředcích většinou nebrání porozumění textu / části textu.4

§ Mluvnické prostředky jsou většinou použity správně.5

ú Text je o 1 interval kratší.

1

§ Požadovaná charakteristika textu1 není ve větší míře dodržena.

§ Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně zmíněna.

ú Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o 2 intervaly kratší/delší).

§ Text není ve větší míře souvislý s lineárním sledem myšlenek.

§ Text není ve větší míře vhodně členěný a/nebo organizovaný.

§ Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve větší míře brání porozumění textu / části textu.4

§ Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší míře použity správně.5

ú Text je o 2 intervaly kratší.

§ Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře brání porozumění textu / části textu.4

§ Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře použity správně.5

ú Text je o 2 intervaly kratší.

0

û Požadovaná charakteristika textu1 není dodržena.

û Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny.

û Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o 3 a více intervalů kratší)

ú Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu

(text je o 3 a více intervalů delší).

§ Většina textu není souvislá a neobsahuje lineární sled myšlenek.

§ Většina textu není vhodně členěná a/nebo organizovaná.

§ Chyby ve slovní zásobě a pravopise brání porozumění většině textu.4

§ Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině textu použity nesprávně.5

§ Chyby v mluvnických prostředcích brání porozumění většině textu.4

§ Mluvnické prostředky jsou ve většině textu použity nesprávně.5

 

B – Rozsah, obsah

B Koheze textu a prostředky textové návaznosti (PTN)

B Rozsah

B Rozsah

3

§ Body zadání jsou rozpracovány vhodně a v odpovídající míře

podrobnosti.2

§ V textu je jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo problému.

§ Rozsah PTN je široký.3

§ Chyby v PTN nebrání porozumění textu.4

§ PTN jsou téměř vždy použity správně a vhodně.5

§ Slovní zásoba je široká.3

§ Rozsah mluvnických prostředků je široký.3

2

§ Body zadání jsou většinou rozpracovány vhodně

a v odpovídající míře podrobnosti.2

§ V textu je většinou jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo problému.

ú Text ojediněle obsahuje nadbytečné/irelevantní informace

a myšlenky.

§ Rozsah PTN je většinou široký.3

§ Chyby v PTN většinou nebrání porozumění textu / části textu.4

§ PTN jsou většinou použity správně a vhodně.5

§ Slovní zásoba je většinou široká.3

§ Rozsah mluvnických prostředků je většinou široký.3

1

§ Body zadání jsou ojediněle rozpracovány vhodně

a v odpovídající míře podrobnosti.2

§ V textu není ve větší míře jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo problému.

ú Text ve větší míře obsahuje nadbytečné/irelevantní informace

a myšlenky.

§ Rozsah PTN je ve větší míře omezený.3

§ Chyby v PTN ve větší míře brání porozumění textu / části textu.4

§ PTN nejsou ve větší míře použity správně a vhodně.5

§ Slovní zásoba je ve větší míře omezená.3

§ Rozsah mluvnických prostředků je ve větší míře omezený.3

0

§ Body zadání nejsou rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobnosti.2

§ PTN jsou omezené / v nedostatečném rozsahu.3

§ Chyby v PTN brání porozumění většině textu.4

§ PTN jsou ve většině textu použity nesprávně a/nebo nevhodně.5

§ Slovní zásoba je omezená / v nedostatečném

rozsahu.3

§ Rozsah mluvnických prostředků je omezený /

mluvnické prostředky jsou v nedostatečném

rozsahu.3

 

ú Bodové hodnocení deskriptoru nesmí žákovi přilepšit v celkovém hodnocení oddílu.; û Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celá 1. část PP je hodnocena 0 body.; Deskriptor uvedený kurzívou: Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celý oddíl je hodnocen 0 body.

1 Charakteristika textu zahrnuje: typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma zpracované v souladu s komunikačním cílem.

2 Posuzujeme i to, jak jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň.

3 Posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání a požadované úrovni obtížnosti.

4 Deskriptor zahrnuje chyby, které brání porozumění textu / části textu, a chyby pod požadovanou úrovní obtížnosti.

5 Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu.

 

CIZÍ JAZYK KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 2. ČÁST

 

 

I Zpracování zadání / Obsah

II Organizace a koheze textu

III Slovní zásoba a pravopis

IV – Mluvnické prostředky

3

§ Požadovaná charakteristika textu1 je dodržena.

§ Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zmíněny.

§ Body zadání jsou rozpracovány vhodně a

v odpovídající

míře podrobnosti.2

§ Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek.

§ PTN jsou téměř vždy použity správně a vhodně.3

§ Slovní zásoba je široká.5

§ Chyby ve slovní zásobě a pravopise nebrání porozumění textu.3

§ Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy použity správně.6

§ Rozsah mluvnických prostředků je široký.5

§ Chyby v mluvnických prostředcích nebrání porozumění textu.3

§ Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity správně.6

2

§ Požadovaná charakteristika textu1 je většinou dodržena.

§ Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna.

§ Body zadání jsou většinou rozpracovány vhodně

a v odpovídající míře podrobnosti.2

ú Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu

(text je o 1 interval kratší/delší).

§ Text je většinou souvislý s lineárním sledem myšlenek.

§ PTN jsou většinou použity správně a vhodně.3

ú Chyby v PTN většinou nebrání porozumění textu / části textu.4

§ Slovní zásoba je většinou široká.5

§ Chyby ve slovní zásobě a pravopise většinou nebrání porozumění textu / části textu.3

§ Slovní zásoba a pravopis jsou většinou použity správně.6

ú Text je o 1 interval kratší.

§ Rozsah mluvnických prostředků je většinou široký.5

§ Chyby v mluvnických prostředcích většinou nebrání porozumění textu / části textu.3

§ Mluvnické prostředky jsou většinou použity správně.6

ú Text je o 1 interval kratší.

1

§ Požadovaná charakteristika textu1 není ve větší míře dodržena.

§ Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně zmíněna.

§ Body zadání jsou ojediněle rozpracovány vhodně

a v odpovídající míře podrobnosti.2

ú Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému

rozsahu (text je o 2 intervaly kratší/delší).

§ Text není ve větší míře souvislý s lineárním sledem myšlenek.

§ PTN nejsou většinou použity správně a vhodně.3

ú Chyby v PTN ve větší míře brání porozumění textu / části textu.4

§ Slovní zásoba je ve větší míře omezená.5

§ Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve větší míře brání porozumění textu / části textu.3

§ Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší míře použity správně.6

ú Text je o 2 intervaly kratší.

§ Rozsah mluvnických prostředků je ve větší míře omezený.5

§ Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře brání porozumění textu / části textu.3

§ Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře použity správně.6

ú Text je o 2 intervaly kratší.

0

û Požadovaná charakteristika textu1 není dodržena.

û Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny.

§ Body zadání nejsou rozpracovány vhodně a

v odpovídající míře podrobnosti.2

ú Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu

(text je o 3 intervaly kratší / o 3 a více intervalů delší).

û Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu

(text je o více než 3 intervaly kratší).

§ Většina textu není souvislá a neobsahuje lineární sled myšlenek.

§ PTN jsou ve většině textu použity nesprávně a/nebo nevhodně / v nedostatečném rozsahu.3

ú Chyby v PTN brání porozumění většině textu.4

§ Slovní zásoba je omezená / v nedostatečném

rozsahu.5

§ Chyby ve slovní zásobě a pravopise brání porozumění většině textu.3

§ Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině textu použity nesprávně.6

ú Text je o 3 intervaly kratší.

§ Rozsah mluvnických prostředků je omezený / mluvnické prostředky jsou v nedostatečném rozsahu.5

§ Chyby v mluvnických prostředcích brání porozumění většině textu.3

§ Mluvnické prostředky jsou ve většině textu použity nesprávně.6

ú Text je o 3 intervaly kratší.

 

ú Bodové hodnocení deskriptoru nesmí žákovi přilepšit v celkovém hodnocení sloupce.; Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celá 2. část PP je hodnocena 0 body.; Deskriptor uvedený kurzívou: Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celý sloupec je hodnocen 0 body.

 

1 Charakteristika textu zahrnuje: typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma zpracované v souladu s komunikačním cílem.

2 Posuzujeme i to, jak jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň.

3 Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu / části textu (použity správně), a rozsah PTN (použity vhodně).

4 Deskriptor zahrnuje chyby, které brání porozumění textu / části textu, a chyby pod požadovanou úrovní obtížnosti.

5 Posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání a požadované úrovni obtížnosti.

6 Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu / části textu.

 


 

[1] Výjimku tvoří písemné práce žáků zařazených do skupiny a kategorie SPUO-3, kteří mají v doporučení ŠPZ uvedenu diagnózu NKS. I v tomto případě však musí práce splnit požadavky na myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text podle zadání.

 

 

 

 

< ZPĚT >