MATURITNÍ ZKOUŠKA

obor 64-41-L/51 Podnikání

   Kritéria hodnocení maturitní práce - šk. rok 2019/2020       

 

                    Formální úroveň:

                    -          vzhled stránek

                    -          formát textu

                    -          jazyková úprava

                    -          práce s citacemi

     

                    Obsahová úroveň:

                    -          úvod a cíl práce

                    -          dodržení zadané osnovy

                    -          rozsah práce

                    -          správné vystižení dané problematiky

                    -          vlastní myšlenky, přínos práce a závěr

                    -          přílohy – rozsah a vhodnost

 

                    Obhajoba maturitní práce:

                    -          vlastní prezentace práce

                    -          jasné vysvětlení cíle, jeho realizace

                    -          reakce a vyjádření k posudku vedoucího práce a oponenta

                    -          věcné a jasné odpovědi při diskusi

 

                    Hodnocení:

                     

   

Obsah hodnocení

Počet bodů

   

Formální úprava práce

20

   

Dodržení zadané osnovy

10

   

Jazyková úprava

15

   

Stanovení a vysvětlení cíle práce

10

   

Práce s literaturou – rozsah, kvalita, kritické přijímání informací; bibliografické citace

20

   

Vlastní přínos v práci

20

   

Závěr práce a doložení splnění cílů

5

   

Výborně

100-90 bodů

   

Chvalitebně

89-75 bodů

   

Dobře

74-55 bodů

   

Dostatečně

54-30 bodů

   

Nedostatečně

29-0 bodů

 

 

 

                    Návrh na hodnocení maturitní práce podává vedoucí práce a oponent.

 

 

 

                                                              

 

 

 

< ZPĚT >