MATURITNÍ ZKOUŠKA

                   

   Maturitní zkouška - šk. rok 2023/2024          

     

      Hodnocení profilové části maturitní zkoušky – praktická zkouška z odborného výcviku

- obor Kosmetické služby- zkoušky v jarním  a podzimním zkušebním období  2024

 

 

            V souladu s § 24 ods.1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

            v platném znění, navrhuji následující způsob hodnocení zkoušky profilové části maturitní zkoušky:

 

          Zkouška z předmětu Odborný výcvik oboru Kosmetické služby konané formou praktické zkoušky bude hodnocena takto:

           

            žáci vykonávají 3 zadané kosmetické úkony- jednotlivé úkony budou hodnoceny samostatně, výsledná známka bude průměrem těchto známek

 

            Stupeň 1- výborný

 

                        Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené

            poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů a při hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně , zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní projev je správný,

            přesný a výstižný. Dokáže pracovat s informacemi.

 

            Stupeň 2- chvalitebný

 

                        Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně, resp. Dle menších podnětů učitele

            uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů a při hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní projev má menší nedostatky ve správnosti,

            přesnosti a výstižnosti. Při práci s informacemi má drobné problémy. Své výsledky práce prezentuje s menšími nedostatky.

 

            Stupeň 3- dobrý

                        Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatnější

            nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení

            jevů dle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky své práce nedokáže

            přesvědčivě prezentovat, argumentaci používá ojediněle.

 

            Stupeň 4- dostatečný

 

                        Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Je málo pohotový, má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení

            teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní projev má závažné

            nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Své výsledky prezentuje jen s výraznou pomocí učitele.

 

            Stupeň 5- nedostatečný

 

                        Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální činnosti má velmi podstatné nedostatky.

            V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.

            Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti.

 

 

 

 

< ZPĚT >