MATURITNÍ ZKOUŠKA

                   

   Maturitní zkouška - šk. rok 2023/2024          

           

      Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

v jarním a podzimním zkušebním období 2024

 

 

            V souladu s § 24 ods.1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

            v platném znění, navrhuji následující způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky:

           

          Zkouška z předmětu Ekonomika a právo, Účetnictví a daně, Materiály a kosmetika, Zdravověda konané formou ústní zkoušky bude hodnocena takto:

 

            Stupeň 1- výborný

 

                        Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené

            poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů a při hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně , zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní projev je správný,

            přesný a výstižný. Dokáže pracovat s informacemi, s vhodnými texty.

 

            Stupeň 2- chvalitebný

 

                        Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální činnosti. Samostatně, resp. Dle menších podnětů učitele

            uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů a při hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní projev má menší nedostatky ve správnosti,

            přesnosti a výstižnosti. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí pracovat s vhodnými texty. Při práci s informacemi má drobné problémy. Své výsledky práce prezentuje s menšími nedostatky.

 

           Stupeň 3- dobrý

 

                        Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních činností projevuje nedostatky.

            Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí

            hodnocení jevů dle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

            Výsledky své práce nedokáže přesvědčivě prezentovat, argumentaci používá ojediněle.

 

           Stupeň 4- dostatečný

 

                        Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Je málo pohotový, má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení

            teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní projev má závažné

            nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Své výsledky prezentuje jen s výraznou pomocí učitele.

 

            Stupeň 5- nedostatečný

 

                        Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální činnosti má velmi podstatné nedostatky.

            V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.

            Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti.

 

 

 

            Kritéria hodnocení maturitní ústní zkoušky – anglický jazyk

 

 

            Obsah zkoušky

 

                        Ústní část se skládá ze tří částí. Zadání je uvedeno v cizím jazyce. Výsledné hodnocení ústní části je součtem bodů dosažených ve všech částech, a to v oblasti obsahové, lexikální, gramatické a fonetické.

 

 

            Hodnocení ústní zkoušky

 

                        Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0-1-2-3, viz příloha č. 1. Maximální počet dosažených bodů za ústní zkoušku z anglického jazyka je 36. Hodnocení žáků s PUP MZ se řídí uvedenou bodovou

            škálou a doporučenými postupy v posudku poradenského zařízení. V případě, kdy je dílčí část ústní zkoušky v prvním kritériu (obsah a projev, jehož sdělení ani za neustálé pomoci zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání)

            hodnocena 0 body, daná část ústní zkoušky se podle dalších kritérií již nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část je roven 0. Tato situace může nastat v případě nedodržení tématu/komunikačního cíle: ústní projev

            nebo jeho většina se nevztahuje k zadanému tématu/komunikační situaci, popřípadě student nerozumí nebo mlčí.

 

 

            Hodnocení žáků s PUP-MZ

 

                Při posuzování ústního projevu žáka přihlédne hodnotitel u žáků s PUP-MZ k symptomům, uvedeným ve zprávě z pedagogické poradny. Dopustí-li se žáky chyby, zmíněné ve zprávě

             z poradenského zařízení mezi symptomy PUP-MZ, bude tato chyba při hodnocení tolerována.

 

 

            Kritéria hodnocení maturitní ústní zkoušky – český jazyk a literatura

 

             Kritéria hodnocení ústní zkoušky

 

                Dílčí zkouška konaná ústní formou je hodnocena podle čtyř následujících kritérií:

 

                1.      Analýza uměleckého textu:

 

                     I. část: zasazení výňatku do kontextu díla, téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr

                    II. část: vypravěč/lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba

                   III. část: jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku, tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

 

                2.      Literárněhistorický kontext

 

                        kontext autorovy tvorby

                        literární/obecně kulturní kontext

 

                3.      Analýza neuměleckého textu:

 

                     I. část: porozumění textu, souvislost mezi výňatky, hlavní myšlenka textu, podstatné a nepodstatné informace, různé možné způsoby čtení a interpretace textu, domněnky a fakta, komunikační situace (účel, adresát)

                    II. část: funkční styl, slohový postup, slohový útvar, kompoziční výstavba výňatku, jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

    

               4.      Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury

 

                        První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 oblastech. Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4.

                        Maximální počet bodů za celou dílčí zkoušku je 28.

                        Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení.

                        Pro analýzu uměleckého textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla (2. kritérium) platí:

 

                                1.  Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.

 

                                2.  Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.

 

                        Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury (4. kritérium) se vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení:

 

                                3.  Pokud žák získá v některé z dílčích částí zaměřených na charakteristiku uměleckého a/nebo neuměleckého textu 0 bodu, může být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové

                       kultury hodnocen maximálně 3 body.


 

             Struktura ústní zkoušky a bodová škála hodnocení je uvedena v příloze 1, která je nedílnou součástí tohoto sdělení.

 

             Hodnocení ústní zkoušky žáků s PUP MZ

 

                Hodnocení ústní zkoušky žáků s PUP MZ vychází z kritérií hodnocení, která jsou stanovena pro žáky intaktní. Učitel má k dispozici doporučení školského poradenského zařízení a přihlíží k symptomům v oddíle C.

                První část tabulky obsahuje výčet symptomů z hlediska foneticko-fonologické, lexikální, sémantické, morfologické a syntaktické jazykové roviny. Žákům, kteří mají zatržené „odrážky“, bude hodnocení upraveno,

                symptomy budou tolerovány. Většina symptomů zařazených pod pragmatickou rovinu a symptomy v rámci sociální interakce nemají přímý vliv na úpravu hodnocení. Učitelé tyto projevy budou respektovat.

                K žákovi je vhodné přistupovat citlivě. Doporučujeme zopakovat otázku jinými slovy, položit doplňující otázku, napsat otázku na papír, požádat žáka o vyjasnění, nechat žáka napsat slovo/větu na papír.

                Žák může na základě posudku využívat při zkoušce služby asistenta.

 

            Bodová hranice úspěšnosti zkoušek

 

                Hranice úspěšnosti ústní zkoušky je 13 bodů, tj. 44procentních bodů (maximální počet bodů je 28).

 

                Přepočet na známku – ústní zkouška

 

                   

BODY % ZNÁMKA
13 46,4 4
14 20,0 4
15 23,6 4
16 27,1 4
17 60,7 3
18 64,3 3
19 67,9 3
20 71,1 3
21 75,0 2
22 78,6 2
23 82,1 2
24 85,7 2
25 89,3 1
26 92,9 1
27 96,4 1
28 100 1

 

 

            Celkové hodnocení z předmětu ČJL se vypočítá v následujícím poměru: 40 % tvoří známka z písemné práce a 60 % známka z ústní zkoušky.

 

 

                    Mgr. Lucie Vomáčková Kalkusová, ředitelka školy


 

            Příloha 1

            STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY

 

 

Ověřované vědomosti a dovednosti

ANALÝZA

UMĚLECKÉHO

TEXTU

I.  část

 •          zasazení výňatku do kontextu díla

 •          téma a motiv

 •          časoprostor

 •          kompoziční výstavba

 •          literární druh a žánr

II.  část

 •          vypravěč/lyrický subjekt

 •          postava

 •          vyprávěcí způsoby

 •          typy promluv

 •          veršová výstavba

III.  část

 •          jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

 •          tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

 LITERÁRNĚ

HISTORICKÝ

KONTEXT

 •          kontext autorovy tvorby

 •          literární/obecně kulturní kontext

ANALÝZA

NEUMĚLECKÉHO

TEXTU

I.  část

 •          souvislost mezi výňatky

 •          hlavní myšlenka textu

 •          podstatné a nepodstatné informace

 •          různé možné způsoby čtení a interpretace textu

 •          domněnky a fakta

 •          komunikační situace (např. účel, adresát)

II.  část

 •          funkční styl

 •          slohový postup

 •          slohový útvar

 •          kompoziční výstavba výňatku

 •          jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

 

 

BODOVÁ ŠKÁLA K HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITE RATURY

 

 

  0 1 2 3 4

Analýza

uměleckého

a

neuměleckého

textu

Ve sdělení se ve vysoké míře vyskytují nedostatky.

 

Pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře.

 

Analýza textu je nedostatečná.

 

Tvrzení jsou nedostatečně doložena konkrétními textovými pasážemi.

Ve sdělení se ve větší míře

vyskytují nedostatky.

 

Pomoc zkoušejícího je

nutná ve větší míře.

 

Analýza textu je dostatečná.

 

Tvrzení jsou dostatečně

doložena konkrétními

textovými pasážemi.

Ve sdělení se

občas vyskytují

nedostatky.

 

Pomoc zkoušejícího je

nutná občas.

 

Analýza textu je

dobrá.

 

Tvrzení jsou dobře

doložena konkrétními

textovými pasážemi.

 

Sdělení odpovídá

zadání,

nedostatky se

objevují ojediněle.

 

Pomoc zkoušejícího

je nutná ojediněle.

 

Analýza textu je

velmi dobrá.

 

Tvrzení jsou

velmi dobře

doložena konkrétními

textovými pasážemi.

 

Sdělení zcela

odpovídá zadání,

nedostatky se nevyskytují.

 

Pomoc zkoušejícího

není nutná.

 

Analýza textu je

výborná.

 

Tvrzení jsou

výborně doložena

konkrétními textovými

pasážemi.

 

Literárně historický kontext

Ve sdělení se ve vysoké míře vyskytují nedostatky.

 

Pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře.

Ve sdělení se ve větší míře vyskytují nedostatky.

 

Pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře.

Ve sdělení se občas vyskytují nedostatky.

 

Pomoc zkoušejícího je nutná občas.

Sdělení odpovídá zadání, nedostatky se objevují ojediněle.

 

Pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle.

Sdělení zcela odpovídá zadání, nedostatky se nevyskytují.

 

Pomoc zkoušejícího není nutná.

Výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury

 

Výpověď je ve vysoké míře v rozporu

s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury.

 

Projev není plynulý, v jeho strukturaci se ve vysoké míře vyskytují nedostatky.

 

nebo

Projev nelze hodnotit, žák téměř nebo vůbec nekomunikuje.

Argumentace je nedostatečná.

Výpověď je ve větší míře v rozporu

s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury.

 

Projev není plynulý, v jeho strukturaci se ve větší míře vyskytují nedostatky.

 

Argumentace je dostatečná.

Výpověď je občas v rozporu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury.

 

Projev není občas plynulý, v jeho strukturaci se občas vyskytují nedostatky.

 

Argumentace je dobrá.

 

Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové

kultury, nedostatky se objevují ojediněle.

 

Projev je plynulý a vhodně strukturovaný, nedostatky

se objevují ojediněle.

 

Argumentace je velmi dobrá.

Výpověď je v souladu

s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury, nedostatky se téměř nevyskytují.

 

Projev je plynulý a vhodně strukturovaný, nedostatky se téměř nevyskytují.

 

Argumentace je výborná.

 

 


 

 

 

 

 

 

                                                                                   < ZPĚT >