Textové pole: Soukromé SOU Industria spol. s r.o.
Litoměřice, Dlouhá 205/20, IČO: 25 018 795
www: ssouindustria.eu
e-mail: ssouindustria@seznam.cz
telefon: 416 735 916, 603 386 019
 

  

 

 

       

                   

                        Ochrana osobních údajů dle Nařízení (EU)2016/679- GDPR

 

                Informace o zpracování osobních údajů ve škole

            Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA, spol. s r.o., dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

    Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS kfb3f72, emailem na adrese ssouindustria@seznam.cz

    nebo poštou na adrese SSOU Industria Litoměřice, Dlouhá 205/20. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem

    uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování,

    jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

    Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

    Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Alena Norková, tel. č. 603  386 019, email: a.norkova@seznam.cz, k zastižení v kanceláři školy denně od 7- do 14 hodin.

 

                 Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend

            Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

    ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

    jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu,

    popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání,

    včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka;

    údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích,

    které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

 

            Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje zpracováváme jen s vaším souhlasem.

 

            Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností -

    k uzavření smlouvy o poskytování vzdělávání zpracováváme jméno, příjmení, bydliště, telefonní a emailový kontakt žáků a zákonných zástupců, pro realizaci bezhotovostních plateb i číslo bankovního účtu.

    K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností.

 

            Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů, zejména školského zákona

    Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště (případně i přechodného bydliště),

    datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, údaje o předchozím vzdělání, jméno, příjmení a bydliště zákonných zástupců, pro realizaci bezhotovostních plateb i číslo bankovního účtu.

    U žáků jsou dalšími zpracovávanými údaji i jejich studijní výsledky v jednotlivých předmětech a vykonávaných zkouškách. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy,

    které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 

        18.5.2018

                                                                                                                                            Zpět